Panathlon verklaring

1. Engagement van de club en de spelers.

Voetbalclub KFC Tongerlo tracht elke speler vreugde te laten beleven aan het voetbalspel door een zo kwalitatief hoog mogelijke voetbalopleiding aan te bieden. Er is een opleidingsprogramma opgesteld dat rekening houdt met de mogelijkheden van elke leeftijdscategorie. Samen met onze jeugdtrainers worden de hierin opgenomen doelstellingen nagestreefd. De volledige realisatie van deze doelstellingen vergt veel inspanningen en inzet van de jeugdtrainers.

Voor de seniors tracht voetbalclub KFC Tongerlo alles in het werk te stellen om in een aangename sfeer de beste voetbaluitslagen te behalen.

Van alle spelers wordt verwacht dat zij, met respect voor bestuur, trainer, afgevaardigde en medespelers, zich op een positieve wijze inzetten om de doelstellingen van de voetbalclub te behalen. Voetbal is een teamsport. Wij verwachten dan ook van onze spelers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden.

Van de spelers van onze seniorenploegen (juniors, reserven en eerste elftal) en van de ouders van de jeugdspelers verwacht de voetbalclub de nodige inzet bij activiteiten die de voetbalclub organiseert (tapbeurten, werkbeurten, tombola, tornooien, restaurantdag en andere, …).

Spelers kunnen, in afspraak met de voorzitter steeds een agendapunt aan de vergadering van de raad van bestuur toevoegen. Indien nodig, kan de betrokken speler de vergadering m.b.t. dit punt bijwonen. Zo heeft elke speler de mogelijkheid om bijkomende inlichtingen te verkrijgen of een visie kenbaar te maken. Dit gebeurt uiteraard nadat eerst met de technische staf van de ploeg is gesproken.

Hetzelfde geldt voor iedere persoon die van kortbij of net iets verder is betrokken bij de club. Ook hier geldt weer dat best eerst het verantwoordelijke bestuurslid kan worden aangesproken. Indien opmerkingen of vragen op een beleefde en constructieve manier naar voor worden gebracht, zal de raad van bestuur altijd luisteren. Deze rekent er aan de andere kant wel op dat het nodige begrip en respect wordt opgebracht voor de genomen beslissingen.

2. Structuur van de kern van het eerste elftal.

De spelerskern van het eerste elftal bestaat uit 20 spelers, waarbij het de bedoeling is om met zoveel als mogelijk spelers uit onze jeugdopleiding te spelen. Onze jeugdspelers (en zeker zij die stilaan richting het niveau van ons eerste elftal evolueren) worden dan ook periodiek geëvalueerd in functie van hun prestaties, inzet en progressie. Op deze  basis worden ze al dan niet geselecteerd. 

3. Trainingen en wedstrijden

Elke speler dient tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (15 minuten voor aanvang in de kleedkamer) en wedstrijden (naar afspraak met de trainer: 30, 45 minuten of 1 uur voor aanvang van thuiswedstrijd).

Bij wedstrijden op verplaatsing dient het afgesproken tijdstip gerespecteerd te worden.
Bij wedstrijden op verplaatsing wordt verzameld aan de terreinen van KFC Tongerlo tenzij anders afgesproken, de spelers van het eerste elftal en van de reserve elftallen komen samen in het clublokaal.
Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstander rijdt, dient de trainer hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Een speler die over een identiteitskaart beschikt, dient deze bij elke wedstrijd mee te brengen; Een rijbewijs, geldig kids-ID of internationaal paspoort zijn ook geldig. Bij het ontbreken hiervan mag de speler NIET spelen. Hier kan (met toestemming van de tegenstrever) wel eens van afgeweken worden indien niet in competitie wordt gespeeld, maar vanaf de U15-wedstrijden geldt deze regel onverkort. In alle gevallen geldt: beter voorkomen dan genezen.

Iedere jeugdspeler beschikt over een eigen voetbal. Deze dient steeds meegebracht te worden naar de trainingen. Die bal kan via de voetbalclub aangekocht worden en het is hier belangrijk om de juiste maat van bal te hebben.

·         Maat 3 voor U6 tot U9

·         Maat 4 voor U10 tot U15

·         Maat 5 vanaf U17

Oorbellen, piercings, horloges en andere sieraden zijn door de club verboden tijdens de sportbeoefening. Een gewone bril is bijgevolg niet toegelaten op trainingen en wedstrijden. Een sportbril of lenzen zijn hier de oplossing. Gewone brillen of andere sieraden kunnen jezelf, je medespeler of tegenstander immers verwonden. Dit is trouwens een perfecte afspiegeling van het KBVB-reglement dat wij te allen tijden in acht nemen.

Er wordt verwacht van alle clubleden dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, helpers, bestuur, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en supporters. Fair-play wordt hoog in het vaandel gedragen door de club. We dulden geen grofheden en zullen optreden indien het imago van de club of het plezier van onze spelers dreigt geschaad te worden.

4. Gebruik van terreinen.

Het A-terrein en het C-terrein wordt enkel gebruikt voor wedstrijden. Het B-terrein en de tent worden gebruikt voor trainingen en wedstrijden. Trainingen gaan door op het B-terrein als de weersomstandigheden dit toelaten. Voor wedstrijden wordt dit gecommuniceerd via het infobord in de gang van de kleedkamers. Voor trainingen wordt dit gemeld op het schakelbord van de verlichtinginstallaties. Respecteer deze richtlijn.

In de winterpriode wordt zoveel mogelijk in de tent getraind. Als wordt overgeschakeld op het wintertrainingsplan (d.w.z. trainingen alleen in de tent) worden trainers verwittigd en verschijnt er een bericht op de homepage van onze website www.kfctongerlo.be.

Op het B-terrein zijn fysieke trainingen en parcourslopen verboden.

Bij avondwedstrijden kan men niet op het B-terrein trainen.

5. Gebruik van kleedkamers.

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en te douchen. Enkel bij de duiveltjes is het toegelaten dat 1 persoon een spelertje begeleidt om te helpen bij douchen en omkleden.

Er wordt niet met de bal gespeeld in de kleedkamers, gangen of cafetaria, ook niet gebotst.
Borstel je voetbalschoenen af voordat je de gang betreedt. Borstels staan buiten ter beschikking. Er worden ook absoluut geen voetbalschoenen gereinigd onder de douche.
Het dragen van voetbalschoenen is enkel toegestaan in de kleedkamers en de gang naar de kleedkamers.
Na elke training of thuiswedstrijd heeft men 20 minuten de tijd om zich te douchen en om te kleden.
Om voetschimmel (atleetvoet) te vermijden wordt het dragen van badslippers tijdens het douchen ten zeerste aangeraden.
Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen. Laat uw geldbeugel niet onbeheerd achter in de kleedkamer. Diefstal is nooit volledig uit te sluiten.
Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen betekent onmiddellijke verwijdering uit de club en het spreekt vanzelf dat onverwijld een proces-verbaal zal worden opgesteld.
De kleedkamers dienen ordelijk en net achtergelaten te worden (drankflessen en – bekers bij elkaar, kleedkamer uitgeveegd, verwarming uit, licht uit). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainers. Zij verlaten als laatste de kleedkamer.
Douchen is (ook al omwille van de hygiëne) verplicht na elke wedstrijd en is vanaf U12 ook zeer wenselijk na trainingen.

6. Kledij.

Wedstrijdkledij (trui, broek en kousen) wordt voor elke wedstrijd door de voetbalclub ter beschikking gesteld, maar blijft eigendom van de voetbalclub. Deze kledij mag niet mee naar huis genomen worden.

Elke speler ontvang elk jaar na het betalen van het lidgeld, gratis een training. Deze dient gedragen te worden om naar de wedstrijden te gaan.

Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangekocht. Voetbalschoenen dienen door de spelers ook zelf te worden aangekocht. Duiveltjes en preminiemen dienen multistuds te gebruiken. Voor andere reeksen zijn dit type van voetbalschoenen of vaste studs eveneens aan te raden. Dit verkleint het risico op blessures.

Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij ‘rechts’ getrokken en in wasmand (bij thuiswedstrijden) of in plastieken zak (bij wedstrijden op verplaatsing) verzameld.
Het wassen en strijken gebeurt in de eigen wasserette van de voetbalclub.
Indien aan de voetbaluitrusting iets ontbreekt of stuk is, dient dit gemeld te worden met het daarvoor bestemde document.
Voor de trainingen kan de speler de kledij vrij bepalen. Draag wel altijd sportkledij en hou rekening met het weer! Een trainer kan bij bepaalde trainingen ook het dragen van loopschoenen verplicht stellen.

Verloren voorwerpen kunnen opgevraagd worden bij de ploegafgevaardigde. Ze worden 1 maand door de club bij gehouden en worden daarna verwijderd.

7. Sportieve principes

Indien een ploeg in spelersnood verkeert, vraagt de respectievelijke trainer spelers aan de trainer van de parallelle of lagere ploeg. De betere spelers worden doorgeschoven naar de ploeg in spelersnood. Een aantal keer per jaar wordt er een korte evaluatie gehouden m.b.t. het sportief verloop tussen de sportieve verantwoordelijke van de jeugd ,trainers en bestuur.

Uitslagen en klassement : enkel de uitslagen en de rangschikking van het eerste elftal wordt in de cafetaria uitgehangen.(omwille van het opleidingskarakter van onze jeugdwerking gebeurt dit niet voor de andere ploegen.

8. Infrastructuur

Voetbalclub KFC Tongerlo beschikt over een prachtige sportinfrastructuur.
Door de inzet van talrijke vrijwilligers is dit opgebouwd en wordt deze onderhouden.
Bij opzettelijke beschadiging worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler.

In de cafetaria is het verboden voetbalschoenen te dragen. We vragen tevens om geen glas mee buiten de kantine te nemen.

De voetbalclub is telefonisch bereikbaar op het nummer van onze gerechtigd correspondent Staf Kempen 0478/50.34.37,of via e mail aan kfctongerlo@telenet.be.  De telefoonnummer op de club zelf is : 014/54.99.91.

Honden en andere (huis)dieren zijn niet toegelaten op de terreinen van KFC Tongerlo.
Enkel bevoegd personeel kan de elektrische installatie en andere technische installaties bedienen en/of werken aan uitvoeren.
De installaties (brandpreventie, verwarming,..) worden periodiek volgens de eisen van de wetgeving door erkende firma’s en/of keurders gekeurd of gecontroleerd.

9. Lidgelden

De lidgelden worden jaarlijks vastgelegd en bedragen € 170 vanaf het seizoen 2020-2021. Voor gezinnen met meerdere leden wordt een korting voorzien.

Spelers die hun lidgeld binnen de gestelde termijn niet betaald hebben, kunnen niet spelen zolang zij het lidgeld niet betaald hebben.

10. Verzekering

Elke opgelopen kwetsuur dient gemeld te worden bij de ploegafgevaardigde.

Indien nodig, dient binnen de 48 uren een aangifteformulier ingevuld en aan de Gerechtigd Correspondent te worden bezorgd. In onze club is dat Staf Kempen.
Bij laattijdige aangifte vervalt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Deze aangifteformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de club. De vergoedingen zijn bepaald door de Belgische voetbalbond (KBVB) en KFC Tongerlo kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gesteld om extra vergoedingen te betalen.

Voetbalclub KFC Tongerlo raadt tevens aan alle werkende spelers aan om zelf een individuele of sportverzekering af te sluiten.

Voor de helpers (leden) is een verzekering afgesloten om de Burgerlijke Aaansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand af te dekken. Dit alles is conform de voorwaarden van de afgesloten KBC-polis voor vrijwilligers in organisaties.

11. Boetes

Bij wangedrag van een speler, hetzij fysiek of verbaal, tegenover trainer, afgevaardigde of bestuur, ouders, supporters, scheidsrechters, kan deze speler door het bestuur geschorst worden van deelname aan trainingen en/of wedstrijden.
De kosten verbonden aan dit gedrag, opgelegd door KBVB, vallen steeds ten laste van de betrokken speler.

12. Ouders en supporters

Aan onze spelers vragen wij om de sportiviteit hoog in het vaandel te dragen.

Het is dan ook evident dat wij dit ook aan onze supporters vragen, temeer daar onze volwassen supporters ook een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd.

Wij verlangen van onze supporters dan ook heel expliciet :

  • de ploegen positief aan te moedigen en te stimuleren. Geef zeker geen negatieve kritiek !
  • zich hoffelijk te gedragen tegenover scheidsrechters, zelfs als deze volgens uw mening al meerdere malen een foutieve beslissing heeft genomen.
  • Bedenk dat uw eventuele scheldpartijen ook worden gehoord door de spelers op het terrein. Als zij op dezelfde wijze zouden reageren, ondervindt zowel de ploeg als de voetbalclub hiervan de nadelen.
  • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor duiveltjes en preminiemen.

Bij problemen kan men steeds terecht bij de ploegafgevaardigde, jeugdcoördinator of bestuurslid.

Enkele laatste tips voor ouders en supporters :

  • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust neemt.
  • Steun uw speler bij mindere prestaties en relativeer de goede prestaties
  • Het bijwonen van zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen is een aanmoediging voor de speler.  Laat hierbij echter de coaching over aan de trainer. Hij heeft hiervoor een opleiding genoten.
  • Meet jezelf altijd een voorbeeldfunctie aan voor uw kind en andere spelers. Dit omvat een sportieve opbouwende houding tegenover scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, supporters van de tegenstanders, trainer en afgevaardigde, ook na een verloren wedstrijd.
13. Verklaring aangesloten lid

Elk lid van de club (speler, trainer, afgevaardigde of helper), alsook ouders en supporters en iedereen die op de club komt, verklaart kennis te hebben genomen van en zonder voorbehoud in te stemmen met het reglement van de KBVB en onderhavig reglement of welk reglement dan ook van KFC Tongerlo. Deze reglementen zijn allen te consulteren op de website van voormelde organisaties.

14. Uitzonderlijke omstandigheden, virusuitbraken

Bij uitzonderlijke omstandigheden zoals bv. virusuitbraken gelden de tijdelijke wettelijke verordeningen en zullen op de club ook nog de tijdelijke richtlijnen medegedeeld en/of uitgehangen worden.  Het spreekt vanzelf dat deze absoluut moeten nageleefd worden!!

Belangrijk: Buiten dit intern reglement geldt in eerste prioriteit de reglementering van de KBVB en de wettelijke verordeningen.